เขียนโดย ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนดัดดรุณี ปีการศึกษา 2563 รับเกียรติบัตรในวันเกียรติยศ 106 ปี ดัดดรุณี ดังนี้

        1.รับโล่การประกวดสื่อ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 คน ได้แก่

              1.1 นางงามพิศ    ลิ้มสวัสดิ์      ระดับคุณภาพดีเลิศ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์

              1.2 นางสาวจริยา จรรยาขาม    ระดับคุณภาพดีเลิศ ประเภทสื่อเทคโนโลยี

        2.รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 คน ได้แก่

               2.1 นางสาวมาลัย ปูผ้า

               2.2 นางสาวไอยวรินทร์ มั่นกำเนิด

เขียนโดย ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนดัดดรุณี ปีการศึกษา 2563 รับเกียรติบัตรในวันเกียรติยศ 106 ปี ดัดดรุณี ดังนี้

        1.รับโล่การประกวดสื่อ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 คน ได้แก่

              1.1 นางงามพิศ    ลิ้มสวัสดิ์      ระดับคุณภาพดีเลิศ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์

              1.2 นางสาวจริยา จรรยาขาม    ระดับคุณภาพดีเลิศ ประเภทสื่อเทคโนโลยี

        2.รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 คน ได้แก่

               2.1 นางสาวมาลัย ปูผ้า

               2.2 นางสาวไอยวรินทร์ มั่นกำเนิด

เขียนโดย ภาษาไทย

คัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ภาคเรียนที่ ๒ : ธันวาคม ๒๕๖๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

เขียนโดย ภาษาไทย

ครูจิราภรณ์  สกุลเหลืองอร่าม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ประชุมชี้แจงภาระหน้าที่ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย