เขียนโดย ภาษาไทย

คัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ภาคเรียนที่ ๒ : ธันวาคม ๒๕๖๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

เขียนโดย ภาษาไทย

ครูจิราภรณ์  สกุลเหลืองอร่าม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ประชุมชี้แจงภาระหน้าที่ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 

เขียนโดย ภาษาไทย

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ชั้นทดลองสอน) วิชาภาษาไทย ปี ๒๕๖๓