หน้าแรก

เขียนโดย ภาษาต่างประเทศ

                                                         การปิดบริการเช็คอินและการขึ้นเครื่องบิน

เช็คอิน
  • เที่ยวบินในประเทศ: 20 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทางตามตารางเวลา
  • เที่ยวบินระหว่างประเทศ: 40 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทางตามตารางเวลา

* เนื่องจากมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เคร่งครัดของสนามบินในอเมริกาเหนือ ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดให้บริการ 60 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทางตามตารางเวลาของเที่ยวบิน

* เวลาปิดให้บริการอาจแตกต่างกันไปตามนโยบายของแต่ละสายการบิน สำหรับเที่ยวบินร่วม กรุณาดูที่ ข้อมูลของสายการบินที่ดำเนินการบิน

ด่านศุลกากร ด่านตรวจสอบความปลอดภัย และด่านตรวจคนเข้าเมือง
  • ด่านศุลกากร: การสำแดงของมีค่าราคาแพงและ/หรือวัตถุต้องห้าม 
  • ด่านตรวจสอบความปลอดภัย: การตรวจหาวัตถุอันตราย
  • ด่านตรวจคนเข้าเมือง: การตรวจสอบคุณสมบัติในการเดินทางออกนอกประเทศ
การขึ้นเครื่องบิน
  • เที่ยวบินระหว่างประเทศจะเปิดให้ขึ้นเครื่องล่วงหน้า 40 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทางและปิดไม่ให้ขึ้นเครื่องเมื่อถึงเวลา 10 นาทีก่อนออกเดินทาง
  • เที่ยวบินในประเทศจะเปิดให้ขึ้นเครื่องล่วงหน้า 20 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทางและปิดไม่ให้ขึ้นเครื่องเมื่อถึงเวลา 5 นาทีก่อนออกเดินทาง
  • กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางการบินกำหนดให้เราต้องตรวจหนังสือเดินทางและ boarding pass ของผู้โดยสารที่ประตูขึ้นเครื่อง กรุณาเตรียม boarding pass และหนังสือเดินทางให้พร้อมก่อนถึงเวลาขึ้นเครื่อง

* กรุณาไปที่ประตูขึ้นเครื่องและเตรียมพร้อมก่อนถึงเวลาขึ้นเครื่อง เพื่อให้เครื่องบินสามารถออกตรงเวลา