หน้าแรก

เขียนโดย ภาษาต่างประเทศ

27 ตุลาคม 2563 กิจกรรมสอนเสริม O-NET ภาษาอังกฤษ 

              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมสอนเสริม O-NET ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

โดยวิทยากรพี่ Jamie ณ อาคารจำลอง-จำเริญ แม่นธนู