หน้าแรก

เขียนโดย ภาษาต่างประเทศ

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนดัดดรุณี

จัดสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา

12-13 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) โรงเรียนดัดดรุณี

ดำเนินโครงการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา

                     ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนดัดดรุณี