หน้าแรก

เขียนโดย ภาษาต่างประเทศ

16 สิงหาคม 2563 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) โรงเรียนดัดดรุณี 

ดำเนินโครงการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2563

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนดัดดรุณี