หน้าแรก

เขียนโดย ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ "ค้นฟ้าคว้าดาว" 希望之星 ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงพีริญา วงธนานุกิตย์ ชั้นม.3/8 ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน

     

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวภัทรทิรา ทองน้อย ชั้นม.5/9 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1