หน้าแรก

เขียนโดย ภาษาต่างประเทศ

 

    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการสนับสนุนจัดสอนวิชาเตรียมสอบ TOPIK

สำหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีการเรียนการสอนภาษาเกาหลี ประจำปี 2020 โดยผลการแข่งขัน  มีดังนี้     

    - นางสาวชลลดา สวยสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 ได้คะแนนสูงสุดของศูนย์ภาคตะวันออกในการสอบวัดระดับภาษาเกาหลี       

ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมหนังสือประกาศเกียรติคุณ

    - ครูชุติมาพร  พรหิรัญวณิชกุล เป็นครูผู้สอนนักเรียนที่ได้คะแนนสอบดีเด่น