งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน โรงเรียนดัดดรุณี ได้จัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนและประธานนักเรียนคณะสี ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมเลือกตั้งในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย ส่งเสริมภาวะการเป็นผู้นำ และเพื่อพัฒนาทางด้านความคิด รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

        ด้วยโรงเรียนดัดดรุณีจะดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิตคิดสร้างสรรค์เตรียมพร้อมรองรับ EEC ประจำปีการศึกษา 2563 กิจกรรมวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนดัดดรุณีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถและเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตด้านต่าง ๆ อย่างเต็มศักยภาพ

https://sites.google.com/a/ddn.ac.th/ddnsoc/phaph-kickrrm/khayphathnathaksachiwitkhidsrangsrrkhteriymphrxmrxngrabeec

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 โรงเรียนดัดดรุณี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ใน
โอกาสเข้าศึกษาดูงานกิจกรรมสภานักเรียนของโรงเรียนดัดดรุณี “โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ” การศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้มีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของสภานักเรียนร่วมกัน ณ อาคารอเนกประสงค์จำลอง-จำเริญ แม่นธนู โรงเรียนดัดดรุณี

 

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสภานักเรียนและนักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนดัดดรุณีเข้าร่วมโครงการพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ กิจกรรมการเดินรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
20 ธันวา กลับบ้าน ใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส” บริเวณหน้าศาลาไทย (จัตุรมุข) อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา