หน้าแรก

เขียนโดย สังคมศึกษา

 

           ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนดัดดรุณี ได้กําหนดจัดกิจกรรม สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ไทย” ประจําปีการศึกษา 2563 ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้หลักธรรม โดยเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา ตลอดจนสามารถนําหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุข และเกิดจิตสํานึกรักศรัทธาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย โดยจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 19-23 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนดัดดรุณี และวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันดังนี้

1. ตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

2. ตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย

3. วาดภาพพระปิยมหาราช

4. ร้องเพลงพระราชนิพนธ์และปลุกใจเพลงรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

5. ประกวดมารยาทไทย

6. ฟังเทศน์มหาชาติ