หน้าแรก

        ด้วยโรงเรียนดัดดรุณีจะดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิตคิดสร้างสรรค์เตรียมพร้อมรองรับ EEC ประจำปีการศึกษา 2563 กิจกรรมวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนดัดดรุณีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถและเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตด้านต่าง ๆ อย่างเต็มศักยภาพ

https://sites.google.com/a/ddn.ac.th/ddnsoc/phaph-kickrrm/khayphathnathaksachiwitkhidsrangsrrkhteriymphrxmrxngrabeec

comments