หน้าแรก

เขียนโดย สังคมศึกษา

          งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน โรงเรียนดัดดรุณี ได้จัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนและประธานนักเรียนคณะสี ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมเลือกตั้งในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย ส่งเสริมภาวะการเป็นผู้นำ และเพื่อพัฒนาทางด้านความคิด รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์