เขียนโดย งานบุคคล

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(พสน.) โรงเรียนดัดดรุณีออกตรวจความเรียบร้อยบริเวณจุดจัดงานลอยกระทงในคืนวันที่ 31 ต.ค. 2563