หน้าแรก

เขียนโดย งานบุคคล

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นางปนัดดา มักสัมพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณี กล่าวต้อนรับรองผู้อำนวยการ คณะครู

และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่มาปฏิบัติหน้าที่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563