หน้าแรก

เขียนโดย งานบุคคล

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นางปนัดดา มักสัมพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณี พร้อมด้วยนางอรอนงค์ มีพึ่ง ครูโรงเรียนดัดดรุณี เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ครั้งที่ 1/2564 ณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ โดยการประชุมครั้งนี้ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรผู้พัฒนาสถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 จากนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ นางปนัดดา มักสัมพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณี และมอบเกียรติบัตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562 ให้แก่ นางอรอนงค์ มีพึ่ง ครูโรงเรียนดัดดรุณี โดยมีนายวรพจน์ สิงหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เป็นผู้มอบ

 

 

ภาพโดยนางอรอนงค์ มีพึ่ง