หน้าแรก

เขียนโดย งานห้องสมุด

นับเป็นพระทหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวง ที่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินทรงเห็นความสำคัญของการศึกษา ทรงเป็นผู้จุดประกายทางความคิดให้ปวงประชาได้มีจิตสำนึกและตระหนักในการที่จะร่วมกันผลักดัน พัฒนา สร้งสรรค์การศึกษาให้เจริญรุ่งเรืองเทียมเท่าอารยะนานาประเทศ  เพราะว่าสิทธิพื้น