หน้าแรก

เขียนโดย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมค่ายลูกเสือ/เนตรนารีและยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563  ณ โรงเรียนดัดดรุณี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา