หน้าแรก

เขียนโดย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ