หน้าแรก

เขียนโดย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ/เนตรนารีและยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา