เป้าประสงค์

1.โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาส่งเสริมความเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม
2.ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความรู้ความสามารถมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต
3.ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล
4.โรงเรียนบริหารจัดการอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล
5.โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
6.ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ