เขียนโดย Super User

คณะกรรมการสถานศึกษา

 

นางมณฑา สมานบุญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ

 

 นางบุญเพ็ชร  สุนทรโชติ
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ

 
นายวสันต์ เพิ่มพิมล
ผู้แทนครู
กรรมการ
 
นางศรีอัมพร เฉลิมพร
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ
 
นายมงคล มังคละคุปต์
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
 
นางสาวแน่งน้อย อู่วิเชียร
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
 
พระครูสุตธรรมาภรณ์
ผู้แทนพระภิษุสงฆ์
กรรมการ
 
นางสายภิญย์  สิชฌนุกฤษฎ์
ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการ
 
นางมาลี เทพาสิต
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
 
นายทวีป รัตนาเกียรติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
 
นางยุพา  พุกสวัสดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
 
นางสาวสาธุวร วงษ์จินดา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
 
แพทย์หญิงรุจิรัตน์  ปุณยลิขิต
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
 
นางสุจิตรา ศิริ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
 
นางปนัดดา มักสัมพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณี
กรรมการและเลขานุการ