เขียนโดย Super User

คณะผู้บริหารโรงเรียน


นางปนัดดา มักสัมพันธุ์

ผู้อำนวยการ


นางอุบล ศรีชัย

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มงบประมาณ

นางชลิตา ช้างพลายแก้ว

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางกัลยา กลิ่นเชิดชู

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
กลุ่มบริหารวิชาการ

สิบเอกวสันต์  เพิ่มพิมล

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล