นายกฤษฎา ไพรเถื่อน
นายกฤษฎา ไพรเถื่อน

พลศึกษา (วท.บ.)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนดัดดรุณี
นางสาวประภัสสร แก้วบ่อ
นางสาวประภัสสร แก้วบ่อ

พลศึกษา (ศษ.บ.)

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนดัดดรุณี
นายทศทิศ เทวารุทธ
นายทศทิศ เทวารุทธ

การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนดัดดรุณี
นางมยุรีย์ ลิ้มยิ่งเจริญ
นางมยุรีย์ ลิ้มยิ่งเจริญ

สุขศึกษา (วท.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนดัดดรุณี
นายปวันรัตน์ ปวัตน์รัตนภูมิ
นายปวันรัตน์ ปวัตน์รัตนภูมิ

วิทยาศาสตร์การกีฬาฯ (วท.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนดัดดรุณี
นางสาวนุสรา สิงห์จันทร์
นางสาวนุสรา สิงห์จันทร์

พลศึกษาและการจัดการกีฬา (ค.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนดัดดรุณี
นายศิวกร จัตุภัทรกุล
นายศิวกร จัตุภัทรกุล

พลศึกษา (วท.บ.)

เลขานุการ

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนดัดดรุณี
นายปราณนต์ คลังสุวรรณ
นายปราณนต์ คลังสุวรรณ

พลศึกษา (วท.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนดัดดรุณี

comments