นางไขแสง ตรีสาม
นางไขแสง ตรีสาม

ภาษาไทย(กศ.บ.) ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู็

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูภาษาไทย โรงเรียนดัดดรุณี
นางจิราภรณ์ สกุลเหลืองอร่าม
นางจิราภรณ์ สกุลเหลืองอร่าม

การสอนภาษาไทย(ศษ.ม.)

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู็

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูภาษาไทย โรงเรียนดัดดรุณี
นางสาวเนตรนภา วงศ์สวัสดิ์
นางสาวเนตรนภา วงศ์สวัสดิ์

นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้(กศ.ม)

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูภาษาไทย โรงเรียนดัดดรุณี
นางพรรณทิพา เจริญชัยชนะ
นางพรรณทิพา เจริญชัยชนะ

ภาษาไทย(ค.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูภาษาไทย โรงเรียนดัดดรุณี
นางงามพิศ ลิ้มสวัสดิ์
นางงามพิศ ลิ้มสวัสดิ์

ไทยคดีศึกษา(ศศ.ม.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูภาษาไทย โรงเรียนดัดดรุณี
นายอำนาจ จุนวังโส
นายอำนาจ จุนวังโส

ภาษาไทย(กศ.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูภาษาไทย โรงเรียนดัดดรุณี
นายวิชัย สีไส
นายวิชัย สีไส

การสอนภาษาไทย(พธ.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูภาษาไทย โรงเรียนดัดดรุณี
นางสาวพัชรี เมืองเชียงหวาน
นางสาวพัชรี เมืองเชียงหวาน

ภาษาไทย(ค.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูภาษาไทย โรงเรียนดัดดรุณี
นางสาวมาลัย ปูผ้า
นางสาวมาลัย ปูผ้า

บริหารการศึกษา(กศ.ม.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูภาษาไทย โรงเรียนดัดดรุณี
นางสุภาณี เตชะสิทธิ์
นางสุภาณี เตชะสิทธิ์

ภาษาไทย(ศศ.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูภาษาไทย โรงเรียนดัดดรุณี
นางสาวไอยวรินทร์ มั่นกำเนิด
นางสาวไอยวรินทร์ มั่นกำเนิด

ภาษาไทย(ค.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูภาษาไทย โรงเรียนดัดดรุณี
นางสาวจริยา จรรยาขาม
นางสาวจริยา จรรยาขาม

ภาษาไทย(กศ.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูภาษาไทย โรงเรียนดัดดรุณี
นางสาวนภัส พ่วงมาลี
นางสาวนภัส พ่วงมาลี

ภาษาไทย(ค.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูภาษาไทย โรงเรียนดัดดรุณี
นางสาวปรียานุช หงษ์บุดดี
นางสาวปรียานุช หงษ์บุดดี

ภาษาไทย(ค.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูภาษาไทย โรงเรียนดัดดรุณี

comments