เขียนโดย Super User

คณะกรรมการสภานักเรียน 

    ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1   นางสาวไปรดา  ผดุงกุล

ประธานสภานักเรียน

2   นางสาวศิรินภา  นาคภักดี

รองประธานสภา
ฝ่ายอำนวยการ

3   นางสาวปราย นิ่มเจริญ

รองประธานสภา
ฝ่ายงบประมาณ

4   นางสาวกัญญารัตน์  หลุงมา

รองประธานสภา
ฝ่ายกิจการนักเรียน

5   นางสาวเกษรมณี  ภู่ทิม

รองประธานสภา
ฝ่ายวิชาการ

6   นางสาวธิติมา  ม่วงหุ่มทรัยพ์

เลขานุการสภานักเรียน

ที่มา: เว็บไซต์สภานักเรียน