เพลงมาร์ชโรงเรียนดัดดรุณี (ด.ด.)

พลิ้ว พลิ้ว ธงชัยที่มีเกียรติอยู่

แนะนำโรงรียน ดัดดรุณี

Datdaruni School

วันเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕

โรงเรียนดัดดรุณี