โรงเรียนดัดดรุณีสร้างเมื่อ พ.ศ. 2458

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามว่า " ดัดดรุณี "

อักษรย่อ ด.ด.

เครื่องหมายประจำโรงเรียน เป็นรูปตราวชิราวุธแปล่งรัศมีเหนืออักษรย่อ ด.ด.

ด้านล่างมีแถบแพรจารึกชื่อโรงเรียน ดัดดรุณี

( ตราวชิราวุธเป็นพระราชสัญลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว )

สีประจำโรงเรียน น้ำเงิน + ชมพู

สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ (รัชกาลที่ 6 )
สีชมพู หมายถึง ความสวยงาม น่ารัก

 

คติพจน์

กลฺยาณการี กลฺยาณํ ( ทำดี ได้ดี )

คำขวัญ

ลูกดัดฯ เรียนดี กีฬาเด่น เป็นกุลสตรี มีคุณธรรม

comments