ทำเนียบนายกดัดดรุณีสมาคม

    ชื่อ-นามสกุล ดำรงตำแหน่งเมือ
12 นางสุมาลี ยงศิริ 2560 - ปัจจุบัน
11 นางขวัญกมล ฉายแสง 2552 - 2559
10 นางฐิติมา ฉายแสง 2545 - 2551
9 นางสาวไพบูลย์ผล มะกะระธัช 2533 - 2545
8 นางสอิ้ง กานยะคามิน 2529 - 2532
7 นางพรรณี คุณประเสริฐ 2525 - 2528
6 นางเอี่ยมจิต ไชยเชื้อ 2523 - 2524
5 นางวนิดา ตัณฑวุฑโฒ 2520 - 2522
4 นางสาวประยงค์ นัยนานนท์ 2517 - 2520
3 นางจรูญลักษณ์ วัฒนฉัตร 2513 - 2516
2 นางประณีต เฟื่องธุระ 2508 - 2512
1 นางสาวจงกล ศรีพยัคฆ์ 2506 - 2508

 

comments