1 . การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
2. ศูนย์พัฒนาฯตวามเป็นเลิศ HCEC
 
3. คณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้บริหาร
 
4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 
5. วิเคราะห์SWORT สพม
 
6. ศูนย์พัฒนาศักยภาพ
 
7. สพม.ฉช.142-64 สหวิทยาเขต
 
8. สมป. ที่1458-2564
  

comments