นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณศร
นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณศร

นาฏศิลป์ไทย (ศษ.บ.)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูศิลปะ โรงเรียนดัดดรุณี
นางสาวภทรพรรณ กุมภีร์
นางสาวภทรพรรณ กุมภีร์

ศิลปศึกษา (กษ.บ.)

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูศิลปะ โรงเรียนดัดดรุณี
นางเกศ น้ำทิพย์
นางเกศ น้ำทิพย์

บริหารการศึกษา (กศ.ม.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูศิลปะ โรงเรียนดัดดรุณี
นายสมสกุล จันทร์โสภา
นายสมสกุล จันทร์โสภา

ศิลปกรรม (ศศ.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูศิลปะ โรงเรียนดัดดรุณี
นายเกษมวุฒิ มังคลาด
นายเกษมวุฒิ มังคลาด

ดนตรีศึกษา (ศศ.ม.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูศิลปะ โรงเรียนดัดดรุณี
ว่าที่ ร.ต.กอบลาภ จันมุณี
ว่าที่ ร.ต.กอบลาภ จันมุณี

การบริหารการศึกษา (ศศ.ม.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูศิลปะ โรงเรียนดัดดรุณี
นายศิวา กองเกิด
นายศิวา กองเกิด

ดนตรีศึกษา (ศศ.ม.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูศิลปะ โรงเรียนดัดดรุณี

comments