นางสาวจิราลักษณ์ ฤทธิเดชโยธิน
นางสาวจิราลักษณ์ ฤทธิเดชโยธิน

บริหารการศึกษา (กศ.ม.)

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูการงานอาชีพ โรงเรียนดัดดรุณี
นางชลิตา ช้างพลายแก้ว
นางชลิตา ช้างพลายแก้ว

-

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูการงานอาชีพ โรงเรียนดัดดรุณี
นายสันติศักดิ์ แสวงศิริผล
นายสันติศักดิ์ แสวงศิริผล

บริหารธุรกิจ (ศษ.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูการงานอาชีพ โรงเรียนดัดดรุณี
นางสาวอณิศรพี ภวสิริพร
นางสาวอณิศรพี ภวสิริพร

บริหารธุรกิจ (ศศ.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูการงานอาชีพ โรงเรียนดัดดรุณี
นางสกุลรัตน์ ทิพย์เวช
นางสกุลรัตน์ ทิพย์เวช

คหกรรมทั่วไป (วท.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูการงานอาชีพ โรงเรียนดัดดรุณี
นางสาววราภรณ์ ศิริธร
นางสาววราภรณ์ ศิริธร

คหกรรมทั่วไป (วท.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูการงานอาชีพ โรงเรียนดัดดรุณี
นางสาวจิดาภา ไกลหาญ
นางสาวจิดาภา ไกลหาญ

บริหารธุรกิจ

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูการงานอาชีพ โรงเรียนดัดดรุณี
นางสาวสมัย นุหัง
นางสาวสมัย นุหัง

-

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูการงานอาชีพ โรงเรียนดัดดรุณี

comments