นางสาวทวีทรัพย์ ไทยสุริยะ
นางสาวทวีทรัพย์ ไทยสุริยะ

หลักสูตรและการสอน (กศ.ม.)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูภาษาต่างประเทศ โรงเรียนดัดดรุณี
นางเพชรรัตน์ดา ฝักฝ่าย
นางเพชรรัตน์ดา ฝักฝ่าย

ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ.)

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูภาษาต่างประเทศ โรงเรียนดัดดรุณี
นางภัคภิณญา แสงรักษา
นางภัคภิณญา แสงรักษา

ภาษาอังกฤษ (ศศ.ม.)

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูภาษาต่างประเทศ โรงเรียนดัดดรุณี
นางวัลลยา เศรษฐโศภณ
นางวัลลยา เศรษฐโศภณ

การสอนภาษาอังกฤษ (ศศ.ม.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูภาษาต่างประเทศ โรงเรียนดัดดรุณี
นางสาวรัชนี มโนอิ่ม
นางสาวรัชนี มโนอิ่ม

ภาษาศาสตร์ (อ.ม.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูภาษาต่างประเทศ โรงเรียนดัดดรุณี
นางเครือวัลย์ แป้นประหยัด
นางเครือวัลย์ แป้นประหยัด

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูภาษาต่างประเทศ โรงเรียนดัดดรุณี
นางสาววรรณกมลภ์ แสงแก้ว
นางสาววรรณกมลภ์ แสงแก้ว

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูภาษาต่างประเทศ โรงเรียนดัดดรุณี
นายณรงค์เดช ประจันทร์เสน
นายณรงค์เดช ประจันทร์เสน

การสอนภาษาอังกฤษ (ค.ม.)

หัวหน้า MEP/IEP

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูภาษาต่างประเทศ โรงเรียนดัดดรุณี
นายกฤตกร น้ำทิพย์
นายกฤตกร น้ำทิพย์

การบริหารการศึกษา (กศ.ม.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูภาษาต่างประเทศ โรงเรียนดัดดรุณี
นางกัณชิสา เรืองพรหม
นางกัณชิสา เรืองพรหม

ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูภาษาต่างประเทศ โรงเรียนดัดดรุณี
นางสาวจรัณญา โสภาทอง
นางสาวจรัณญา โสภาทอง

ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูภาษาต่างประเทศ โรงเรียนดัดดรุณี
นางสาวพรปวีณ์ สังสะนะ
นางสาวพรปวีณ์ สังสะนะ

การสอนภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูภาษาต่างประเทศ โรงเรียนดัดดรุณี
นางสาวเอี่ยมโฉม กุลมงคลนิมิตร์
นางสาวเอี่ยมโฉม กุลมงคลนิมิตร์

ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูภาษาต่างประเทศ โรงเรียนดัดดรุณี
นางสาวพรทิพย์ จันทร์สว่าง
นางสาวพรทิพย์ จันทร์สว่าง

การสอนภาษาอังกฤษ (กศ.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูภาษาต่างประเทศ โรงเรียนดัดดรุณี
นางสาวอามาวียะฮ เซ็นเจริญ
นางสาวอามาวียะฮ เซ็นเจริญ

ภาษาอังกฤษ (กศ.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูภาษาต่างประเทศ โรงเรียนดัดดรุณี
นายอมรเทพ บุญเรือง
นายอมรเทพ บุญเรือง

การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษศึกษา (ศษ.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูภาษาต่างประเทศ โรงเรียนดัดดรุณี
นางสาวเอมวิกา สุดเสน่หา
นางสาวเอมวิกา สุดเสน่หา

ภาษาจีน (ศศ.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูภาษาต่างประเทศ โรงเรียนดัดดรุณี
นางสาวอาทิตยา ธงเดชชัย
นางสาวอาทิตยา ธงเดชชัย

การสอนภาษาจีน (กศ.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูภาษาต่างประเทศ โรงเรียนดัดดรุณี
นางสาวสุภัทรา อุนะพำนัก
นางสาวสุภัทรา อุนะพำนัก

ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูภาษาต่างประเทศ โรงเรียนดัดดรุณี
นางสาวชุติมาพร พรหิรัญวณิชกุล
นางสาวชุติมาพร พรหิรัญวณิชกุล

ภาษาเกาหลี (ศศ.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูภาษาต่างประเทศ โรงเรียนดัดดรุณี

comments