นางมณฑิดา ปัญญาดี
นางมณฑิดา ปัญญาดี

คณิตศาสตร์ (ค.บ.) ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนดัดดรุณี
นางนาถนภา โชควิริยะสัมพันธ์
นางนาถนภา โชควิริยะสัมพันธ์

คณิตศาสตร์ วท.บ.(ศบ.)

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนดัดดรุณี
นายปรีชา ไชยเพชร
นายปรีชา ไชยเพชร

คณิตศาสตร์ศึกษา (วท.ม.)

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนดัดดรุณี
นางกัณทิมา เจริญเตีย
นางกัณทิมา เจริญเตีย

คณิตศาสตร์ (ค.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนดัดดรุณี
นางสาววิชุดา คงวัฒนะ
นางสาววิชุดา คงวัฒนะ

คณิตศาสตร์ศึกษา (วท.ม.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนดัดดรุณี
นายสมชาย พิมพ์เงิน
นายสมชาย พิมพ์เงิน

คณิตศาสตร์ (ค.บ.)

หัวหน้า EIS

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนดัดดรุณี
นางสาวนุชนารถ ทองกระจ่าง
นางสาวนุชนารถ ทองกระจ่าง

หลักสูตรและการสอน (กศ.ม.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนดัดดรุณี
นางสาวเพ็ญจันทร์ สมศักดิ์
นางสาวเพ็ญจันทร์ สมศักดิ์

คณิตศาสตร์ (ค.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนดัดดรุณี
นางสาวอรุณประภา อินทะสอน
นางสาวอรุณประภา อินทะสอน

คณิตศาสตร์ประยุกต์ (วท.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนดัดดรุณี
ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์ ศรนรินทร์
ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์ ศรนรินทร์

บริหารการศึกษา (กศ.ม.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนดัดดรุณี
นายนริศ นอกตะแบก
นายนริศ นอกตะแบก

บริหารการศึกษา (กศ.ม.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนดัดดรุณี
นางสาวสไบทอง สโมสร
นางสาวสไบทอง สโมสร

คณิตศาสตร์ (ค.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนดัดดรุณี
นายภาณุพงษ์ ประเสริฐ
นายภาณุพงษ์ ประเสริฐ

คณิตศาสตร์ (วท.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนดัดดรุณี
นางสาวเฟยาริน ด่านล้ำเลิศ
นางสาวเฟยาริน ด่านล้ำเลิศ

คณิตศาสตร์ (ค.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนดัดดรุณี
นางสาวชนิดา จันทร์กำจร
นางสาวชนิดา จันทร์กำจร

คณิตศาสตร์ (ค.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนดัดดรุณี
นางสาวมานิตา ล่ามกิจจา
นางสาวมานิตา ล่ามกิจจา

คณิตศาสตร์ศึกษา (ศษ.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนดัดดรุณี
นางสาวมณีอักษร อุส่าห์
นางสาวมณีอักษร อุส่าห์

คณิตศาสตร์ (ค.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนดัดดรุณี
นางชูศรี จันทร์อ่ำ
นางชูศรี จันทร์อ่ำ

คณิตศาสตร์ (ค.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนดัดดรุณี

comments