นางกิ่งกาญจน์ บุญสร้าง
นางกิ่งกาญจน์ บุญสร้าง

สังคมศึกษา (ค.บ.)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนดัดดรุณี
นางปาริฉัตต์ ศิริอุดมโชค
นางปาริฉัตต์ ศิริอุดมโชค

การสอนสังคมศึกษา (ศษ.ม.)

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนดัดดรุณี
นางสาวปุณณฎา พันธสี
นางสาวปุณณฎา พันธสี

การสอนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (กศ.บ.)

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนดัดดรุณี
นายวุฒินันท์ สวัสดิวงษ์
นายวุฒินันท์ สวัสดิวงษ์

สังคมศึกษา (ค.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนดัดดรุณี
นางสาวสุมาลี ศรประสิทธิ์
นางสาวสุมาลี ศรประสิทธิ์

สังคมศึกษา

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนดัดดรุณี
นางสาวพรรณวรท แก้วดวงตา
นางสาวพรรณวรท แก้วดวงตา

สังคมศึกษา (ศษ.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนดัดดรุณี
นางอรอนงค์ มีพึ่ง
นางอรอนงค์ มีพึ่ง

รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนดัดดรุณี
นายจิระศักดิ์ คชสีห์
นายจิระศักดิ์ คชสีห์

สังคมศึกษา (ค.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนดัดดรุณี
นางสาวเจนจิรา มานะต่อ
นางสาวเจนจิรา มานะต่อ

สังคมศึกษา (ค.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนดัดดรุณี
นางสาวสุภาพร ยิ่งยวด
นางสาวสุภาพร ยิ่งยวด

การสอนสังคมศึกษา (ค.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนดัดดรุณี
นายไชยนันท์ นาถาบำรุง
นายไชยนันท์ นาถาบำรุง

สังคมศึกษา (ค.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนดัดดรุณี
นายจักรพงษ์ กล่อมปัญญา
นายจักรพงษ์ กล่อมปัญญา

หลักสูตรและการสอน (กศ.ม.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนดัดดรุณี
นายจุมพล บุญมี
นายจุมพล บุญมี

การสอนสังคมศึกษา (กศ.บ.)

เลขานุการ

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนดัดดรุณี
สิบเอกวสันต์ เพิ่มพิมล
สิบเอกวสันต์ เพิ่มพิมล

สังคมศึกษา (ค.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนดัดดรุณี
นางสาวชุติมา บูชาพันธ์
นางสาวชุติมา บูชาพันธ์

รัฐศาสตร์ (ศศ.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนดัดดรุณี

comments