นางปิ่น ช่างทอง
นางปิ่น ช่างทอง

นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (ศษ.ม.) ครูชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดัดดรุณี
นางศุภวรรณ งามแสง
นางศุภวรรณ งามแสง

การศึกษาวิทยาศาสตร์(วท.ม.) เอกเคมี

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดัดดรุณี
นายประเสริฐ แจ้งตระกูล
นายประเสริฐ แจ้งตระกูล

ฟิสิกส์ (กศ.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดัดดรุณี
นายนพรัตน์ โรจนวิศิษฐ์
นายนพรัตน์ โรจนวิศิษฐ์

การศึกษาวิทยาศาสตร์(วท.ม.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดัดดรุณี
นางรุ่งนภา เนินหาด
นางรุ่งนภา เนินหาด

ชีววิทยาศึกษา (วท.ม.)

หัวหน้า SMTE

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดัดดรุณี
นางสาวอัมพร ผุยวันดี
นางสาวอัมพร ผุยวันดี

บริหารการศึกษา (กศ.ม.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดัดดรุณี
นายเกรียงไกร ศรีรักษา
นายเกรียงไกร ศรีรักษา

ฟิสิกส์ (วท.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดัดดรุณี
นายคเณศ พัฒนโชติ
นายคเณศ พัฒนโชติ

บริหารการศึกษา (ศษ.ม.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดัดดรุณี
นางสาวพัชรินทร แก้วจินดา
นางสาวพัชรินทร แก้วจินดา

บริหารการศึกษา (ศษ.ม.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดัดดรุณี
นางบุศริน โคนเคน
นางบุศริน โคนเคน

วิทยาศาสตรศึกษา วท.ม. สาขาเคมี

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดัดดรุณี
นางสาวกมลวรรณ จันทร์รัตน์
นางสาวกมลวรรณ จันทร์รัตน์

หลักสูตรและการสอน (ค.ม.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดัดดรุณี
นางจุฑาทิพย์ กันทำ
นางจุฑาทิพย์ กันทำ

บริหารการศึกษา (ศษ.ม.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดัดดรุณี
นางสาวสุนันทา แสนแก้ว
นางสาวสุนันทา แสนแก้ว

ฟิสิกส์ (ค.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดัดดรุณี
นางรัชชดา นอกตะแบก
นางรัชชดา นอกตะแบก

วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดัดดรุณี
นางสาววราพร หวังเสถียร
นางสาววราพร หวังเสถียร

วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดัดดรุณี
นายสุรสีห์ ไชยกันยา
นายสุรสีห์ ไชยกันยา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดัดดรุณี
นางสาวอิสราภรณ์ งอนกลาง
นางสาวอิสราภรณ์ งอนกลาง

เคมี ( ค.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดัดดรุณี
นางสาวชนากานต์ อินทศรี
นางสาวชนากานต์ อินทศรี

ชีววิทยา (กศ.ม.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดัดดรุณี
นางสาวสุพัตรา ระวิโรจน์
นางสาวสุพัตรา ระวิโรจน์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดัดดรุณี
นางสาวนิตยา ศรีแนน
นางสาวนิตยา ศรีแนน

วิทยาศาสตร์

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดัดดรุณี

comments