นายนพดล ศรประสิทธิ์
นายนพดล ศรประสิทธิ์

คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) ครู ชำนาญการ

1. รอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 2. หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดัดดรุณี
นางกัลยา กลิ่นเชิดชู
นางกัลยา กลิ่นเชิดชู

เทคโนโลยีทางการศึกษา (กศ.ม) ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดัดดรุณี
นางกมลพร ลิ้มสวัสดิ์
นางกมลพร ลิ้มสวัสดิ์

คอมพิวเตอร์ศึกษา(ค.บ.) ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานกลุ่มบริหารวิชาการ

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดัดดรุณี
นางอุบล ศรีชัย
นางอุบล ศรีชัย

การจัดการทั่วไป (ศศ.บ) ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดัดดรุณี
นายสันติชัย ชำนิประเสริฐกุล
นายสันติชัย ชำนิประเสริฐกุล

คอมพิวเตอร์ศึกษา(ค.บ.) ครูชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้างานคอมพิวเตอร์

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดัดดรุณี
นายอาทิตย์ ยงสวัสดิ์
นายอาทิตย์ ยงสวัสดิ์

การศึกษาวิทยาศาสตร์(วท.ม.) ครูชำนาญการ

งานสารบรรณ

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดัดดรุณี
นางสาวนวลจันทร์ แสงอุไร
นางสาวนวลจันทร์ แสงอุไร

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ) ครูชำนาญการ

หัวหน้างานหลักสูตร

 • 0123456789
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดัดดรุณี
นายพนัส กันแก้ว
นายพนัส กันแก้ว

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ) ครูชำนาญการ

 • 0815776549
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดัดดรุณี

comments